Sveriges förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen (2022)

Framsida - Sveriges förutsättningar

Det här är en analysbilaga till rapporten Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige. Avsnittet “Trygghet och social hållbarhet i digital transformation” (s. 110-117) är extra intressanta för alla som arbetar med digital delaktighet!

Läs mer

Digitalt utanförskap (2022)

Framsida - Digitalt utanförskap

Den här förstudien har undersökt hur Stockholms läns 26 kommuner arbetar för att förhindra digitalt utanförskap. Studien har bland annat inventerat kommunernas utmaningar, insatser och behov av kompetens för att möta medborgarna som befinner […]

Läs mer

Digitala samhällshinder (2022)

Framsida - Digitala samhällshinder

En rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet. Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som […]

Läs mer

Förorten svarar: en enkätmetod… (2021)

Framsida - Förorten svarar...

Förorten svarar: en enkätmetod för att kartlägga digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp. I den här rapporten presenteras en metod för att undersöka digital delaktighet och hållbar utveckling i en svensk förort med ansikte-mot-ansikte […]

Läs mer

Bryt isoleringen (2021)

Framsida - Bryt isoleringen

Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre (PTS-ER-2021:18) är en slutrapport från myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS). Slutrapporten sammanfattar regeringsuppdraget “Bryt isoleringen” som handlade om att genomföra insatser i […]

Läs mer

Var god dröj, myndigheterna digitaliserar (2021)

Framsida - Var god dröj, myndigheterna digitaliserar

Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala (RIR 2021:8) är en granskningsrapport från Riksrevisionen. Granskningens övergripande slutsats är att tillgängligheten i myndigheternas service via telefon […]

Läs mer

Digitala Sverige (2021)

Framsida - Digitala Sverige

Varje år gör Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) en samlad analys av digitaliseringen i offentlig förvaltning i Sverige. I den här rapporten finns även förslag på indikatorer för att följa upp digitaliseringen i samhället. […]

Läs mer

Bank­do­sor, skam och sms-poesi (2020)

Framsida - Bank­do­sor, skam och sms-poesi

I boken Bankdosor, skam och sms-poesi belyser bibliotekspersonal från hela landet digitaliseringen utifrån sina yrkesroller. I nio essäer får vi följa deras komplexa arbete som inbegriper både känslor och värderingar. Dessutom bidrar tre forskare […]

Läs mer

Design for Participation and Inclusion will Follow (2019)

Stakeholder power relations in the design process

Design for Participation and Inclusion will Follow: DisabledPeople and the Digital Society (2019) Stefan Johanssons doktorsavhandling där han bland annat presenterar 14 förutsättningar som måste vara på plats för att skapa delaktighet.  Slutsatsen i […]

Läs mer

Delaktighet i en digital tid (2019)

Framsida - Delaktighet i en digital tid

Under 2019 valde Digitaliseringsrådet att fördjupa frågan om digital delaktighet. Arbetet skedde i samverkan med flera aktörer och organisationer. Bland annat med en forskargrupp vid Linköpings universitet för att kartlägga forskning om digitalt utanförskap. […]

Läs mer