Data om digital vardag

Genom statistik om digitalt vardagstrubbel skapas underlag till förbättringsarbete.

Genom att analysera stora dataset om allmänhetens digitala vardag skapas insikter om digitala samhällshinder och digital exkludering. 

Frågeregistering på bred front

Med start i bibliotekssektorn har Digidel inlett ett datadrivet arbete med ambitionen att öka kunskapen om digitala samhällshinder. För insamlingen finns en särskild enkät om frågor som besökare dagligdags ställer på bibliotek.

Enkäten används för att registrera fråga för fråga. Det betyder att fem liknande frågor om till exempel lokaltrafik ändå ska registreras fem gånger i enkäten. Verksamheterna väljer själva när och hur olika ärenden registreras. Frågorna som registreras kan ställas i lånedisk, i biblioteksrummet, vid digital vägledning eller vid kurs- eller annan programverksamhet.

Insamlingen är den första av sitt slag och kommer att följas upp av Digidels samordningsfunktion på årlig basis (till och med 2027) . Enkäten skickas ut direkt till bibliotek och det är frivilligt att delta i registreringen. 

Resultatet förväntas skapa insikter om:

  • Vilka digitala ärenden som kräver mest stöd
  • Vilken typ av administration som digital självservice skapar
  • Vilka stödfunktioner som behövs kring digital självservice

Frivillig enkät under valfri tidsperiod

De bibliotek som deltar väljer själva under vilken del av tidsperioden som just deras statistikinsamling pågår. Respektive start- och slutpunkt är inte avhängigt för mängdresultatet. Analysarbetet av den samlade statistiken kommer att kunna redovisa trender i frågorna oavsett när respektive bibliotek valde att förlägga sin rapportering. Enkäten öppnar måndagen den 13 maj och stänger söndagen den 30 juni.

Resultatet delas öppet

Samordningsfunktionen för Digidel sammanställer resultatet och publicerar insikter här på webben i slutet av sommaren 2024. All data från insamlingen sparas hos föreningen Sambruk enligt gällande riktlinjer. Under hösten kommer även utvalda dataset att delas som öppna data via Sveriges dataportal.

Respektive kommun och region kan få ut sin specifika data genom att kontakta samordningsfunktionen. Vi hoppas att det går att skapa synergieffekter och win-win i det datadrivna arbetet!

Enkätens innehåll – en översikt

Enkäten innehåller fem steg. De första stegen handlar om frågans karaktär och de avslutande stegen relaterar frågan till verksamheten. Här är en bild över strukturen och innehållet i enkäten.

Schema över enkätstrukturen
Översikt på innehållet i enkäten som används för att samla in frågor som grundar sig i allmänhetens digitala vardagstrubbel. Illustration: Terese Raymond, Digidel 2024, CC-BY.

 

Bakgrund

Redan 2016 gjorde SKR, KB och Digidelnätverket en kartläggning över insatser för digital delaktighet på landets folkbibliotek. I frisvar påpekade biblioteken att en stor del av vägledningen och stödet när det gäller besökarnas digitala problem sker i informationsdisken eller vid de publika datorerna, utanför planerad programverksamhet. Önskemålet var att synliggöra den här mer eller mindre dolda verksamheten.

Vid årsskiftet 2023/2024 skickade Digidels samverkansledning ut en testenkät till en stor mängd folkbibliotek. Enkätsvaren visar att både besökare och personal på huvud- och stadsbiblioteken ägnar mycket tid åt administration kring digital självservice.

Läs mer om resultatet från testenkäten.

Frågor om enkäten?

Hör av dig till Terese Raymond eller Jonna Steinrud, samordningsfunktionen för Digidelnätverket.

 

Texten har uppdaterats torsdagen den 16 maj.