Om Digidel

Digidel handlar om samverkan och öppen kunskapsdelning i syfte att främja digital delaktighet. 

Konceptet Digidel skapades i samband med kampanjen Digidel2013 som Internetstiftelsen drev 2010-2013. Då samlades aktörer från folkbildningen, folkbiblioteken, civilsamhällets organisationer samt myndigheter och teknikföretagen i olika initiativ för att öka den digitala delaktigheten. Kampanjen drevs som ett nätverk av över 450 aktörer över hela landet. Efter kampanjen bildades Digidelnätverket och en samverkansledning för att samordna och planera insatser med föreningen Sambruk som administrativ plattform.

Digidel.se har allt sedan dess vuxit som kunskapsbank. Särskilt genom den årligt återkommande eMedborgarveckan där nätverket har delat metoder, verktyg och inspiration för praktiskt arbete med digital delaktighet. Läs till exempel rapporten från den allra första eMedborgarveckan 2014 eller från eMedborgarveckan 2019 när 15 nya DigidelCenter kraftsamlade! Rapporterna från eMedborgarveckan har varit ett sätt att synliggöra det kvalitativa arbete som sker på daglig basis runt om i landet för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Vad menas med digital delaktighet?

Digital delaktighet handlar om insatser för att alla ska kunna bidra till och dra nytta av den digitala världen (1).

Sektoröverskridande samverkan

Utmaningen för Digidelnätverket har genom åren varit den långsiktiga finansieringen för samordningsfunktionen. Nätverkets aktörer bedriver verksamhet i ordinarie uppdrag och det finns etablerade strukturer för erfarenhetsutbyten inom respektive sektor. Men med Digidelnätverket skapades sektoröverskridande synergieffekter! Genom Digidel genereras även bryggor mellan statlig, regional och kommunal nivå. Med externa projektmedel om ungefär 500.000 SEK per år skapade Sambruk och de andra aktörerna i samverkansledningen en effektiv och skalbar samordningsfunktion.

Med start våren 2023 etablerades en ny struktur i vilken Digidels samordningsfunktion har direkt dialog med aktörer inom regional utveckling.

Regional samverkan i ett strategiskt utvecklingsprojekt (2023-2027)

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Sveriges 21 regioner har det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att regionerna ansvarar för att samordna och utveckla det regionala arbetet för hållbar utveckling i respektive län. De strategiska områdena för att nå målet för den regionala utvecklingspolitiken är:

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet

Respektive region har sedan fyra år en särskild funktion i form av en regional digitaliseringskoordinator. Dessa arbetar för att digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas bättre i regionerna. Under 2022 lade en arbetsgrupp inom nätverket för de regionala digitaliseringskoordinatorerna grunden för Digidel som regionalt utvecklingsprojekt för ökad nyttorealisering inom arbete med digital delaktighet.

Sambruks nationella samordningsfunktion för Digidel arbetar nu (2023) tillsammans med samtliga regioner för att skapa en hållbar organisation och struktur för samverkan. Syftet är att skapa ett aggregerat värde av olika insatser för ökad digital delaktighet. Genom att optimera öppen kunskapsdelning kan fler ta del av styrinstrument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för vidare arbete med att öka delaktigheten i samhällets digitala omställning.

 

(1) Digidel.se använder begreppet digital delaktighet i enlighet med Europeiska kommissionens ämnesområde digital delaktighet.

Sidan uppdaterades senast 2023-10-04

Hoppa till huvudnavigering