Vår digitala invånare – en dag om samverkan

En pixlad stad och texten Vår digitala invånare

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förbättra den digitala kompetensen hos invånarna? Den 29 januari 2021 har du möjlighet att vara med på en webbsänd konferens då ett gäng sakkunniga och forskare djupdyker i frågan. Alla föreläsningar kommer även att publiceras i efterhand.

Länk till sändning

Länk till Västra Götalandsregionens webbsida om konferensen

Medverkande

Elin Wihlborg, Linköpings universitet
Elin är professor i statsvetenskap och forskar om hur samhällets digitalisering utvecklar samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Forskargruppen studerar detta i miljöer som bibliotek, skolor och bostadsområden. En genomgående ambition är att forskningen ska vara meningsfull och bidra till förändringar som är hållbara, inkluderande och demokratiska.

Stefan Johansson, Begripsam
Stefan är doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Hans forskning handlar om kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang och ställer frågor om hur det digitala samhället fungerar för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, och vilka fördelar och hinder som digitaliseringen skapar.

Terese Raymond, Digidelnätverket
Terese har stor erfarenhet av att prata samarbete mellan olika aktörer inom digitaliseringsområdet. Hon har fungerat som Digidelnätverkets koordinator de senaste åren och kommer att vara vår samtalsledare och moderator under dagen.

Madelene Alfinson och Lena Dahlberg, Borås Stad
Madelene och Lena är verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. De jobbar för att teknikanvändandet ska öka hos kommunens seniorer och har arbetat fram välfungerande strategier som går ut på samverkan mellan många olika aktörer.

Tobias Nordberg, Uddevalla stadsbibliotek
Tobias är bibliotekarie på Uddevalla stadsbibliotek. Med biblioteket som bas jobbar han för att motverka digitalt utanförskap, för att hitta vägar till fruktbar samverkan med andra aktörer och för att sprida kunskap om den verksamhet biblioteken bedriver för att främja digital kompetens och delaktighet.

Integrationscentrum, Göteborgs stad
Integrationscentrum beviljades under 2019 medel av Länsstyrelsen för Projektet Digital delaktighet. I projektet utvecklar man stöd för nya invånare om att hantera sina välfärdsärenden digitalt, att genomföra kursen i samhällsorientering på distans, och ger nyanlända ökade kunskaper för att söka viktig information på internet, kommunicera, och för att kunna använda olika myndigheters e-tjänster.

Ida Claesson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Ida arbetar med grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen. De jobbar med stöd och utvecklingsinsatser för att det ska vara möjligt att betala och ta ut kontanter. I detta arbete är frågor om digital delaktighet ofta mycket viktiga.

Barakat Aldammad, Lidköpings stadsbibliotek
Barakat är mångspråksbibliotekarie på Lidköping stadsbibliotek. Att vara en del av andra människors utveckling är det som driver honom i sitt arbete. Barakat anordnar digitala aktiviteter som t.ex. språkcaféer och lättlästa bokcirklar som leder till en bättre integrationsprocess i dagens samhälle, bryter isoleringen och minskar digitala klyftor för de invånare som har annat modersmål än svenska. Under pandemin tycker Barakat att det har blivit extra tydligt att det är dags att jobba digitalt och tänka långsiktigt i de här frågorna.

Arrangörer

Initiativet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling och Digitaliseringsrådet, samt Länsstyrelsen i Västra Götaland. Detta är ett led i arbetet med regionens digitala agenda för att minska det digitala utanförskapet och en sorts avslutning för bibliotekssatsningen Digitalt först med användaren i fokus.